Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Hondenschool Exellos

Definities.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Hondenschool de natuurlijke of rechtspersoon en zijn medewerkers, hierna te noemen de ondernemer, die zijn bedrijf maakt van het verzorgen van cursussen en opleidingen van honden.

Cursist de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitvoering van een beroep of bedrijf en die met de ondernemer een overeenkomst aangaat of wil aangaan.

De hond de hond van de cursist, waarvoor een overeenkomst wordt/ is afgesloten.

Overeenkomst de overeenkomst tussen de ondernemer en de cursist, waarbij de ondernemer zich verplicht uw hond gedurende een bepaalde periode op te leiden tegen een door de cursist te betalen prijs.

Overeenkomst op afstand elke overeenkomst waarbij tot een met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, waarbij de ondernemer het systeem daartoe heeft georganiseerd.

Cursussen/ workshops de door de ondernemer uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van het welzijn en trainen van het huisdier.

Trainingsadres het tijdelijk ter beschikking stellen van het veld, kantine ten behoeve van het bedrijf en de opleiding van uw hond.

Reservering de afspraak tussen de ondernemer en de cursist om uw hond gedurende een overeengekomen periode opleiding te verlenen op de hondenschool tegen het op het moment van starten van de cursus als het moment van in ontvangst nemen van het geldende tarief hiervoor.

Vaccinatie de op het moment van de overeenkomst geldende vaccinatieverplichtingen, waarover de ondernemer de cursist informeert en waaraan de cursist moet voldoen.

Artikel 1 De hondenschool

De ondernemer verplicht zich om conform de gesloten overeenkomst gedurende de overeengekomen periode de cursus/ workshop te geven zoals een vakbekwaam ondernemer betaamt.

De leiding houdt zich ten aller tijden het recht om cursisten te weigeren of van verdere deelname uit te sluiten als men zich niet aan deze algemene voorwaarden houdt.

Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de hondenschool de op schrift gestelde oefeningen en artikelen die aan u worden uitgereikt op welke manier dan ook te dupliceren en te verspreiden dan wel aan derden door te geven zonder onze toestemming.

Artikel 2 De cursist

De cursist moet, uiterlijk bij aanvang van de cursus/ workshop de ondernemer alle gevraagde informatie verstrekken, die van belang zijn voor het volgen van de cursus met uw hond.

Men dient zelf verzekerd te zijn voor eventuele schade aan derde, de leiding stelt zich niet aansprakelijk.

Verwacht wordt dat u het opgegeven huiswerk uitvoert en met uw hond de aangeboden methode en instructies regelmatig oefent. Alleen dan zal er vooruitgang zijn.

De cursist is verplicht bij het starten van de overeenkomst, doch uiterlijk bij de aanvang van de cursus/ workshop het bewijs af te geven dat het huisdier de vereiste vaccinaties heeft ondergaan.

Artikel 3 De honden

Alle rassen en rasloze honden kunnen cursussen, trainingen en workshops volgen behalve de pitbullachtige rassen zonder stamboom.

Honden worden onder geen beding geschopt of geslagen, bij constatering hiervan wordt de cursist direct uitgesloten van verdere deelname aan de cursus.

Loopse teven mogen in principe niet aan de training deelnemen of worden meegenomen tenzij daardoor GEEN extreme hinder of afleiding voor andere honden (reuen) door ontstaat. Overleg met de instructeur. Honden met een ziekte van besmettelijke aard mogen eveneens niet aan de lessen deelnemen. Zorg dat uw hond geënt is.

Materialen Zorg voor de juiste kleding en schoeisel welke passen bij het juiste weertype en bodemgesteldheid. Zorg voor een goed passende halsband en of hondenhalster en riem van ongeveer 2 meter. Een slipketting en anti-trektuig wordt niet toegestaan evenals een half-check met kettinkje ertussen.

Geef u hond geen eten vlak voor de cursus dit beïnvloed de cursus.

Artikel 4 De overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod.

Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de cursist schriftelijk of langs elektronische weg een bevestiging hiervan, eventueel in de vorm van een factuur.

Indien er sprake is van een overeenkomst op afstand, dan geldt voor de cursist een bedenktijd van zeven werkdagen.

De prijs die de cursist moet betalen wordt vastgelegd in de gesloten overeenkomst. De prijs bevat de kosten en de verschuldigde BTW.

Optredende prijsstijgingen en BTW verhogingen tussen het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten en het moment waarop deze wordt uitgevoerd zijn niet van invloed op de overeengekomen prijs.

Indien de cursist zich zonder bericht niet op de in de overeenkomst overeengekomen aanvangsdatum met het huisdier bij de hondenschool meldt, is de ondernemer:

  • Niet verplicht om de gereserveerde ruimte nog langer beschikbaar te houden.
  • Gerechtigd om 100% van de prijs voor de gereserveerde cursus in rekening te brengen.

Bovenstaande geldt niet als het de cursist niet is toe te rekenen.

Artikel 5 Op het trainingsadres

Op het trainingsadres is het niet toegestaan om uw hond zonder toezicht achter te laten.

Aanlijn gebod zowel buiten het terrein als op het terrein zelf en in de kantine moeten de honden altijd aangelijnd zijn, behalve als dit voor een oefening noodzakelijk is.

Koffieregeling  Koffie, thee en frisdrank is op de hondenschool verkrijgbaar. Tarieven zijn aangegeven in de kantine.

Uitlaten u dient voor de les of training u hond uitgelaten te hebben, zodat deze zijn behoefte niet op het veld doet. U dient ter aller tijde een poepzakje bij u te dragen voor noodgevallen. U dient het poepzakje in de speciaal hiervoor bestemde buiten poepbak te deponeren en niet in de vuilnisbakken. Ook buiten het terrein dient u hondenpoep op te ruimen.

Parkeren de auto kunt u op de daarvoor bestemde parkeerterrein plaatsen.

Artikel 6 De reservering

Afmelden in de lessen zit een opbouw van training. Probeer geen les te missen en bij voorkeur niet wisselen van begeleider tijdens de les. Cursisten die drie lessen niet geweest zijn zonder zich af te melden worden uitgeschreven! Bevestig uw afmelding van te voren en niet tijdens de les. Lessen die niet zijn gevolgd, met of zonder afmelding om wat voor reden dan ook, blijven niet staan. Lessen inhalen kan alleen in overleg met de trainer van de hondenschool.

Betalingen tenzij anders is overeengekomen, vindt betaling van het openstaande bedrag, plaats in contanten voorafgaand aan de cursus. Contante betaling omvat ook bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de ondernemer aangegeven bank of rekening of betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen.

Het eerder stoppen met een cursus of workshop geeft geen recht op gedeeltelijk teruggaaf van de cursus/ workshopprijs, tenzij partijen anders overeengekomen zijn.

De cursist ontvangt een bewijs van betaling als u er naar vraagt.

Bij wanbetaling wordt u van deelname aan de cursus uitgesloten.

Artikel 7 Klachten.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven bij voorkeur schriftelijk of elektronisch tijdig doch uiterlijk binnen 14 dagen na het verstrijken van de overeenkomst worden ingediend bij de ondernemer. Niet tijdig indienen van de klacht kan het gevolg hebben dat de cursist zijn recht verliest.

Artikel 8 Afwijkingen en of wijzigingen van de algemene voorwaarden.

De hondenschool past zich het recht toe om de Algemene Voorwaarden te wijzigen.