Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Hondenschool Exellos

Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder

Exellos/ Hupsakeetje de natuurlijke of rechtspersoon en zijn medewerkers, hierna te noemen de ondernemer, die zijn bedrijf maakt van het verzorgen van cursussen en opleidingen van honden. Het oppassen van honden en andere huisdieren in de dagopvang en het pension.

Klant de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitvoering van een beroep of bedrijf en die met de ondernemer een overeenkomst aangaat of wil aangaan.

Huisdier(en) de hond, de knaagdieren, vogels, kippen of andere dieren die men in huis kan verzorgen en waarvoor een overeenkomst wordt/ is afgesloten.

Overeenkomst de overeenkomst tussen de ondernemer en de klant, waarbij de ondernemer zich verplicht uw huisdier gedurende een bepaalde periode op te leiden, dan wel in een periode oppas te verlenen tegen een door de klant te betalen prijs.

Overeenkomst op afstand elke overeenkomst waarbij tot een met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, waarbij de ondernemer het systeem daartoe heeft georganiseerd.

Cursussen/ workshops de door de ondernemer uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van het welzijn en trainen van het huisdier,

Opvang, pensionadres het tijdelijk ter beschikking stellen van het veld, de loods en alle bijkomende ruimtes voor het oppassen van uw huisdier(en).

Reservering de afspraak tussen de ondernemer en de klant om uw huisdier gedurende een overeengekomen periode opleiding te verlenen op de hondenschool tegen het op het moment van starten van de cursus als het moment van in ontvangst nemen van het geldende tarief hiervoor. Of het huisdier dat gedurende een korte of langere periode in de opvang dan wel pension verblijft.

Vaccinatie de op het moment van de overeenkomst geldende vaccinatieverplichtingen, waarover de ondernemer de klant informeert en waaraan de klant moet voldoen.

Taxi het vervoer van huisdieren van en naar de hondenschool/ opvang of hotel.

Artikel 1 De hondenschool

De ondernemer verplicht zich om conform de gesloten overeenkomst gedurende de overeengekomen periode de cursus/ workshop te geven zoals een vakbekwaam ondernemer betaamt. De leiding houdt zich ten aller tijden het recht om klanten te weigeren of van verdere deelname uit te sluiten als men zich niet aan deze algemene voorwaarden houdt. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de hondenschool de op schrift gestelde oefeningen en artikelen die aan u worden uitgereikt op welke manier dan ook te dupliceren en te verspreiden dan wel aan derden door te geven zonder onze toestemming.

Artikel 2 Het pension

De ondernemer verplicht zich om conform de gesloten overeenkomst gedurende de overeengekomen periode het huisdier in de opvang/ pension te verzorgen.

Artikel 3 De klant

De klant moet, uiterlijk bij aanvang van de cursus/ workshop de ondernemer alle gevraagde informatie verstrekken, die van belang zijn voor het volgen van de cursus/ workshop. Ook alle informatie wat betreft het verzorgen en oppassen van het huisdier. De klant is verplicht bij het starten van de overeenkomst, doch uiterlijk bij de aanvang van de cursus/ workshop dagopvang of pension het bewijs af te geven dat het huisdier de vereiste vaccinaties heeft ondergaan.

Artikel 4 Uw huisdier

Op de hondenschool Alle rassen en ras loze honden kunnen cursussen, trainingen en workshops volgen behalve de pitbullachtige rassen zonder stamboom. Zorg dat uw hond geënt is. Honden worden onder geen beding geschopt of geslagen, bij constatering hiervan wordt de klant direct uitgesloten van verdere deelname aan de cursus of workshop. Zorg voor een goed passende halsband en of hondenhalster en riem van ongeveer 2 meter. Een slipketting en anti-trektuig wordt niet toegestaan evenals een half-check met of zonder kettinkje ertussen. Geef u hond geen eten voor de cursus dit beïnvloedt de cursus.

Dieren die ziek zijn, kunnen geweigerd worden, zorg dat u dier is nagekeken door een arts, bij twijfel neem contact voor de les. Zorg dat uw huisdier geënt is. Loopse teven of teven die loops worden kunnen geweigerd worden en zijn niet welkom op de hondenschool. Huisdieren met een ziekte van besmettelijke aard mogen eveneens niet komen.

In het pension/ de dagopvang Alle honden, knaagdieren, vogels en kippen en eventuele andere huisdieren kunnen naar de oppas worden gebracht of met de dierentaxi te worden opgehaald.

De oppashond dient in voldoende mate geleerd te hebben te komen op commando (belangrijk!) en moet sociaal zijn in omgang met soortgenoten (vooral met de andere honden in de groep) en mensen. Niet gesocialiseerde honden en honden met gedragsproblemen komen niet in aanmerking! Ondernemer behoudt zich te allen tijde het recht voor om de oppashond op grond van atypisch of probleemgedrag te weigeren.

In verband met wennen van de hond, de 1e dag van de oppasperiode ’s morgens brengen. De hond kan dan al wat vertrouwd raken met zijn nieuwe omgeving en omstandigheden voordat hij/zij de nacht ingaat.

Overige huisdieren dienen met vervoer box/ of kooi naar de oppas te komen, zodat in geval van nood het dier of dieren naar een arts vervoerd kan worden. Brengen en halen kan in de daarvoor afgestemde tijden.

Dieren die ziek zijn, kunnen geweigerd worden, zorg dat u dier is nagekeken door een arts, bij twijfel neem contact voor de les of het oppassen. Zorg dat uw huisdier geënt is. Loopse teven of teven die loops worden kunnen geweigerd worden en zijn niet welkom in de dagopvang of in het pension. Huisdieren met een ziekte van besmettelijke aard mogen eveneens niet komen.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

De klant dient zelf WA verzekerd te zijn voor eventuele schade aan derde, de WA-verzekering moet afgesloten zijn waarbij de huisdieren/ hond van de eigenaar volwaardig meeverzekerd zijn, de leiding stelt zich niet aansprakelijk.

Indien door onvoorziene omstandigheden of door overmacht de ondernemer (bijv. calamiteiten, ziekte, e.d.) niet bij machte is om oppasdiensten te verlenen, zal de ondernemer de klant hiervan – zo spoedig als mogelijk is – in kennis te stellen. Eventuele schade als gevolg hiervan kan niet verhaald worden op ondernemer.

Artikel 6 De overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de klant schriftelijk of langs elektronische weg een bevestiging hiervan, eventueel in de vorm van een factuur. Indien er sprake is van een overeenkomst op afstand, dan geldt voor de klant een bedenktijd van zeven werkdagen. De prijs die de klant moet betalen wordt vastgelegd in de gesloten overeenkomst. De prijs bevat de kosten en de verschuldigde BTW. Optredende prijsstijgingen en btw-verhogingen tussen het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten en het moment waarop deze wordt uitgevoerd zijn niet van invloed op de overeengekomen prijs. Indien de klant zich zonder bericht niet op de in de overeenkomst overeengekomen aanvangsdatum met het huisdier bij de hondenschool meldt, is de ondernemer: Niet verplicht om de gereserveerde ruimte nog langer beschikbaar te houden. Gerechtigd om 100% van de prijs voor de gereserveerde cursus/ opvangperiode in rekening te brengen.

Bovenstaande geldt niet als het de klant niet is toe te rekenen. Indien de klant zich afmeldt voordat de cursus of oppasperiode is afgelopen of vroegtijdig de cursus stopt, of het huisdier eerder ophaalt dan afgesproken wordt er geen geld terug gegeven. Lessen die 24 uur van tevoren zijn afgemeld worden niet doorgerekend.

Artikel 7 Op het trainingsadres/ Opvang/ pensionadres

Op het adres is het niet toegestaan om uw huisdier zonder toezicht achter te laten. Voor honden is er een aanlijn gebod en een opruim gebod. Mocht u hond toch zijn behoeften doen kunt u dit in de daarvoor bestemde poepbak deponeren. Overige huisdieren mogen niet zonder toestemming losgelaten worden in de binnen of buitenruimte. Parkeren de auto kunt u op de daarvoor bestemde terrein plaatsen.

Artikel 8 Afmeldingen

Afmelden voor de hondenschool In de lessen zit een opbouw van training. Probeer geen les te missen en bij voorkeur niet wisselen van begeleider tijdens de les. Indien u bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren afzegt, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Cursisten, klanten die drie lessen niet geweest zijn zonder zich af te melden worden uitgeschreven!

Lessen die niet zijn gevolgd, met of zonder afmelding om wat voor reden dan ook, blijven niet staan, u krijgt geen cursusgeld terug. Lessen inhalen kan alleen in overleg met de instructeur van de hondenschool.

Betalingen tenzij anders is overeengekomen, vindt betaling van het openstaande bedrag, plaats in contanten voorafgaand aan de cursus, voor de eerste les. Contante betaling omvat ook bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de ondernemer aangegeven bank of rekening of betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen.

Het eerder stoppen met een cursus of workshop geeft geen recht op gedeeltelijk teruggaaf van de cursus/ workshopprijs, tenzij partijen anders overeengekomen zijn. De klant ontvangt een bewijs van betaling als u ernaar vraagt. Bij wanbetaling wordt u van deelname aan de cursus uitgesloten.

Indien uw huisdier in pension zit en langer blijft dan de opgegeven periode, zonder dat u dit heeft aangegeven aan de pension eigenaar dan zijn wij genoodzaakt u 25 euro per dag te laten betalen, zolang dat uw huisdier (en) langer in het hotel zitten.

Afmelden voor de opvang/ het pension Indien u bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren afzegt, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.

Betalingen tenzij anders is overeengekomen, vindt betaling van het openstaande bedrag, plaats in contanten voorafgaand aan de opvang of de oppasperiode. Contante betaling omvat ook bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de ondernemer aangegeven bank of rekening of betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen.

Het eerder ophalen uit het dierenpension geeft geen recht op gedeeltelijk teruggaaf van de oppas of opvangperiode, tenzij partijen anders overeengekomen zijn. De klant ontvangt een bewijs van betaling als u ernaar vraagt. Bij wanbetaling wordt u uw huisdier/ huisdieren niet toegelaten in het pension.

Artikel 9 Speel-O-theek reglement

U kunt puzzels lenen als u bij de hondenschool staat ingeschreven. De speel o-teek is vrij toegankelijk zolang de hondenschool open is. U kunt per hond 1 puzzel per week/ 2 weken lenen. Een puzzel kan maximaal 3 weken worden geleend, in de vakantie 6 weken. Verlengen is alleen mogelijk tijdens openingstijden van de hondenschool. Puzzels mogen niet geruild worden tussen cursisten onderling. De speel-O-theek biedt puzzels te leen aan voor honden van elke leeftijd. Er zijn 3 niveaus: 1 voor beginnende-, 2 voor gevorderde- en 3 voor ervaren speurneuzen. De puzzel die u leent is heel, schoon en compleet.

De puzzel moet ook weer heel, schoon, compleet en in originele verpakking worden ingeleverd. Alle onderdelen worden bij inlevering nageteld en gecontroleerd. Plastic puzzels kunnen in de vaatwasser schoon gemaakt worden. Houten puzzels met de hand wassen en voor inleveren laten drogen.

Als een geleende puzzel door u regelmatig beschadigd, incompleet of vies teruggebracht wordt, heeft de Speel-O-Theek het recht u als lener te weigeren.

Indien de cursist stopt met het volgen van lessen op de hondenschool stopt de verhuur van puzzels aan deze cursist. Een abonnement wordt afgesloten voor een half jaar.

Voor een incorrect ingeleverde puzzel brengen we kosten inrekening: Te laat ingeleverde puzzels € 5,00 Niet schoongemaakte puzzels € 10,00 Incomplete puzzels € 15,00 Onherstelbaar beschadigd € 25,00

Hondenschool Exellos stelt het zeer op prijs als u de regels strikt naleeft. Bij niet naleven van dit regelement is de hondenschool genoodzaakt uw abonnement stop te zetten zonder teruggave van het abonnementsgeld. Alvorens te mogen lenen, verklaart de cursist bekend te zijn met het reglement van de speel-O-Teek. In situaties waarin dit reglement niet voorziet, beslist de hondenschool. Aansprakelijkheid zie artikel 5.

Artikel 10 Klachten

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven bij voorkeur schriftelijk of elektronisch tijdig doch uiterlijk binnen 14 dagen na het verstrijken van de overeenkomst worden ingediend bij de ondernemer. Niet tijdig indienen van de klacht kan het gevolg hebben dat de klant zijn recht verliest.

Artikel 11 Afwijkingen en of wijzigingen van de algemene voorwaarden

De hondenschool past zich het recht toe om de Algemene Voorwaarden en de prijsopgaven te wijzigen.